Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите за достъп до онлайн платформата beauty-business.bg

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Сайтът beauty-business.bg е средство за предоставяне на услуги, което представлява онлайн Платформа за дистанционно обучение.
 2. Преди да започне да използва Платформата всеки един Потребител следва да се запознае с Общите  условия. След като се е запознал със съдържанието на Общите условия и е предприел по нататъшни действия за ползване на Платформата, Потребителят е декларирал съгласието си с тези Общи условия.
 3. Правото на ползване на Платформата от Потребителя е само за лични цели.
 4. Използвайки услугите, предоставяни от beauty-business.bg, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.
 5. Сайтът beauty-business.bg  е изключителна собственост на „АЙБЕЙ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А , регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 103194020.
 6. „АЙБЕЙ“ ООД предоставя на посетителя и ползвателя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на поръчки онлайн, информиране) на сайта beauty-business.bg и не му дава право да изтегля или да променя частично или изцяло сайта, да копира, да продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията „АЙБЕЙ“ ООД без нейното предварително писмено съгласие.
 7. Правото за създаване на връзка уеб-линк към beauty-business.bg е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя дотолкова, доколкото не нанася вреда от всякакъв вид на „АЙБЕЙ“ ООД или на всеки от нашите партньори, и само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна.
 8. Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:
  • ДОСТАВЧИК – „АЙБЕЙ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 103194020.
  • ПОТРЕБИТЕЛ – дееспособно физическо лице, което чрез платформата ползва услуги, които са предназначени само за лични цели и не са предназначени за търговска или професионална дейност, приело настоящите общи условия, при което е сключило договор с ДОСТАВЧИКА за закупуване  за предоставяните от него услуги.
  • ПЛАТФОРМА – уебсайт находящ се на електронен адрес beauty-business.bg, предоставящ ползване на услугите предмет на договора.
  • ПОСЕТИТЕЛИ – всички физически лица, които не са сключили договор с ДОСТАВЧИКА за закупуване и предоставяне на предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги, чрез приемането на настоящите общи условия.
  • АКАУНТ/ПРОФИЛ – обособена част от ПЛАТФОРМАТА, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от ДОСТАВЧИКА. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни.
  • РЕГИСТРАЦИЯ – процедура по създаване на нов Акаун.
  • ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ – изпратено от ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите.
  • ПОРЪЧКА – избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки и услуги, за които е сключил договор с ДОСТАВЧИКА за закупуване и доставка за предоставяните от последния стоки и услуги чрез ПЛАТФОРМАТА.
  • ДОГОВОР – приети от ПОСЕТИТЕЛ тези Общи условия.

III. ПРЕДМЕТ

 1. Тези общи условия уреждат юридическата рамка на взаимоотношенията между „АЙБЕЙ“ ООД, ЕИК 103194020, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и всеки потребител наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ за достъп до сайта и използването на изброените по-долу услуги предоставени от ДОСТАВЧИКА.

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Потвърждавайки неотменимо съгласието си с текста на тези Общи условия, достъпни на Платформата, Потребителят декларира, че е получил от Доставчика относимата предварителна информация относно съществени разпоредби на договора, която е уточнена по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, а именно:

  Доставчик на услугите:

  „АЙБЕЙ“ ООД“ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103194020. Регистрация по ЗДДС с данъчен № BG103194020.

  Служебен адрес за кореспонденция и жалби на потребители:

  гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, тел. +359 (0) 88 341 8080 , имейл office@beauty-business. „АЙБЕЙ“ ООД разглежда всяка жалба в 30-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява Потребителя за своето решение по случая. В случай че Потребителят не е удовлетворен от решението на Доставчика, той може да предяви всички възможни претенции, предвидени в действащото законодателство.
  „АЙБЕЙ“ ООД не участва в институционализирани извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване.

  Надзорни органи:

  Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: 02/91-53-519
  Email: [email protected]
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5
  тел.: 02 / 933 0565
  факс: 02 /988 4218
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

 1. Услугите, доставяни съгласно тези Общи условия, включват:
  възможност за платен достъп до електронни образователни ресурси като електронни уроци, видеоуроци, тестове, работни листове, други продукти с дигитално съдържание („Услуги”).
  Доставчикът може периодично да предоставя и допълнителни стоки и услуги, достъпни чрез използването на Платформата.
 1. Услугата се предоставя напълно и изпълнението й започва веднага след заявяване и плащане на поръчката.
  На основание чл. 57 от Закона за защита на потребителя, Потребителят губи право на отказ на поръчката и връщане на заплатената сума.

VI. ЦЕНИ

 1. Всички цени на Платформата са крайни, в лева и включват цена на Услугите, включително всякакви такси и данъци:
  Продажните цени на Услугите, доставяни по реда на тези Общи условия (включително всякакви такси и данъци), се появяват с ясно и недвусмислено изображение на Платформата.
 2. В случай че Услугите имат различни цени на различни пакети, на Платформата се посочват цените на всеки пакет.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителя заплаща еднократно, право на достъп до конкретно съдържание, посредством банков превод.
 2. Доставката на Услугите се извършва чрез осигуряване на достъп на Потребителя до конкретно заявеното и заплатено съдържание, съгласно тези Общи условия.
 3. Заплащането на дадена услуга дава на Потребителя право на достъп само и единствено до конкретно съдържание, за което е получено плащане.
 4. Заплащането на което и да е съдържание, не предоставя достъп до друго съдържание или услуги.

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрация в Платформата от Потребителя се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, електронна поща, телефонен номер, парола, град, държава, съгласие с настоящите Общи условия.

 1. Потребителят е необходимо да извърши регистрация в Платформата beauty-business.bg. Регистрацията в Платформата се осъществява, като Потребителят попълни регистрационна форма, в която посочи желано от него потребителско име и парола за достъп. Потребителското име и паролата за достъп трябва да съдържат комбинация от символи съобразно указанията на Платформата. В случай че посоченото от Потребителя потребителско име се ползва от вече регистриран Потребител, то Платформата генерира служебно потребителско име. Регистрацията на Потребителя остава активна до момента, в който Потребителят не я деактивира по свое изразено желание, или до момента, в който регистрацията не бъде изтрита от Доставчика в случай на нарушаване на тези Общи условия.
 1. За целите на регистрацията Потребителят е длъжен да предостави точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и своевременно да осъвременява информацията при настъпване на промени. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна или непълна информация, Доставчика има право по своя самостоятелна преценка да заличи регистрацията на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, съдържащи се на Платформата, без да носи каквато и да било отговорност.
 1. Потребителят има право да използва Услугата на до 1 (един) брой устройства едновременно, включващи компютри, мобилни телефони, таблети или други.
 1. В случай на загубване или забравяне на въведената парола, Платформата предоставя на Потребителя възможност да създаде нова парола след активиране на функционалност „забравена парола“. Потребителят въвежда имейла, с който е регистриран. На имейла се получава писмо с указания за промяна на паролата.
 1. Като администратор на лични данни Доставчикът се задължава да обработва предоставените от Потребителите лични данни единствено с цел обработка по електронен път при доставка на поръчани услуги. Доставчикът извършва обработката при коректно спазване на нормите на Закона за защита на личните данни.
 1. Доставчикът гарантира на Потребителите, че личните им данни се обработват и съхраняват единствено за целите на поддръжка на определени функционалности на Платформата и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Политиката за поверителност на Доставчика може да бъде разгледана на адрес https://beauty-business.bg/политика-за-поверителност/.
 1. При сключване на договор за покупка на услуги, Потребителят следва да избере полето и да даде съгласие „Прочетох, разбирам и приемам Общите условия.“.
 1. След попълване на личните данни и натискане на бутон „Вземи сега“, Потребителят създава потребителски профил, чрез който използва услугите на Платформата.
 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 1. Промяната на Основния контактен електронен адрес и парола се извършва от Потребителя през създадения от него профил.

IX. ТЕХНИЧСКИ СТЪПКИ ЗА ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. С инициирането на поръчка се счита, че Потребителят е информиран и дава съгласие за сключване на този договор от разстояние съгласно разпоредбите на чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Потребителят потвърждава на указано на Платформата място, че се е запознал със съдържанието на тези Общи условия. Тези Общи условия с всички изменения и допълнения към тях представляват пълното съдържание на договора, сключен на български език между Доставчика и Потребителя.
 1. Сключването на договора за предоставяне на достъп до платено съдържание на Платформата, и срещу заплащане, се осъществява в съответствие с последователни стъпки, показани, достъпни и осъществени на сайта beauty-business.bg.
 1. Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в Платформата.
 1. След заявяване на поръчката, Потребителят заплаща еднократно, право на достъп до конкретно съдържание, посредством банков превод.
 1. Договорът за покупко-продажба на Услугата се счита за сключен от момента на заявяването на поръчката и заплащането от Потребителя.
 1. За сключването на договор за покупко-продажба на и услуги, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез изпращане на електронно съобщение на предоставената електронна поща.
 1. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 1. Потребителят приема тези Общи услови и ще се счита обвързан от тяхното съдържание със сключването на договор за предоставяне на услуга за достъп до Платформата.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Законът за защита на потребителите предвижда законова гаранция за съответствие на предлаганите Услуги с договора, сключен между Доставчика и Потребителя. Гаранцията не се отнася за случаите, в които Услугата не може да бъде достъпна или не функционира нормално, поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с Платформата.
 1. Потребителят има право да предявява жалби, оплаквания и претенции пред Доставчика АЙБЕЙ“ ООД“ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А , регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 103194020, +359 (0) 88 341 8080, E-mail: [email protected] .
 1. Предлаганите от Доставчика Услуги са налични непрекъснато по време на функционирането на Платформата при условията, определени в тези Общи условия.
 1. Опасности, свързани с използването на Услугите:

  Предлаганите от Доставчика Услуги не крият опасност при използването им с изключение на обичайните рискове, произтичащи от електронната среда, описани в раздел XV („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

  Предлаганите от Доставчика Услуги се използват в електронна среда. При нормално използване те не оказват въздействие върху други стоки и услуги. Независимо от това при използване на Услугите е възможно настъпване на присъщи за електронната среда рискове с потенциално въздействие върху други стоки и услуги, като компютърни вируси, неоторизиран достъп, загуба на информация, описани в раздел XV („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

XI. ПРАВА И СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА

 1. Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Платформата при спазване на изискванията за достъп, определени от Доставчика.
 1. Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Платформата, единствено за лично ползване.
 1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
 1. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.
 1. Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване.

  да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Платформата и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.

  да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Доставчика или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

  да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги.

  да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

 1. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и/или ПОСЕТИТЕЛЯТ няма право:

  да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в Платформата.

  да изгражда връзки към Платформата, освен с предварителното изрично съгласие на Доставчика. В случай, че желаете да включите връзка към Платформата, моля свържете се с нас.

  да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите ползватели. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ПОСЕТИТЕЛЯТ следва да се съобразява с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство.

  да извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство.

  да публикува, изпраща и предава каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 1. Потребителят е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с неговото потребителско име и парола за достъп до платформата.
 1. Потребителят се съгласява да не използва Платформата, за да:

  създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Платформата, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Платформата, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено.

  се представя за представител на Доставчика или на друга група лица, обособени по какъвто и да е признак.

  формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е имуществено или неимуществено право на Доставчика или на което и да е трето лице или нарушава личното пространство на което и да е физическо лице.

  нарушава нормалната работа на другите Потребители на Платформата и да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите Потребители да разглеждат и/или закупуват Продукти чрез функционалностите на Платформата.

  възпрепятства предоставяне на услугите на Платформата или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, които се предоставят чрез Платформата.

  събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители.

  нарушава действащото законодателство или тези Общи условия.

XII. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.
 1. Доставчикът си запазва правото без предизвестие да ограничава и/или отказва достъп до Платформата на Потребители, които еднократно или системно нарушават горепосочените правила. Доставчикът може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата Услуга на конкретни Потребители.
 1. Доставчикът си запазва правото да редактира и/или премахва информация, предоставена от Потребител в нарушение на изискванията на тези Общи условия.
 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

XIII. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

 1. Доставчикът не гарантира, че потокът от информация от и към Платформата няма да бъде следен и записван от трети лица, и не носи никаква отговорност при наличие на такива случаи. Доставчикът полага грижата на добрия търговец за опазване на, Платформата, сървъра и системния код от злонамерени атаки, но не гарантира отсъствие на такива атаки и препоръчва на Потребителя да осигури защита на потребителските софтуер и съдържание чрез антивирусни програми.
 1. Информацията на Платформата се предава чрез външни услуги на далекосъобщителни мрежи, чието безаварийно функциониране е извън разумния контрол на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за качеството и състоянието на мрежови връзки и услуги, включително за наличността и качеството на връзката към интернет, както и за изправността на компютрите на своите Потребители.
 1. Доставчикът уведомява Потребителя, че са възможни технически прекъсвания или затруднения при използването на Платформата, загуба и/или повреда на данни и програми. Доставчикът не поема каквато и да е отговорност, произтичаща от съдържанието и/или правилната работа на който и да е сайт, който може да бъде отворен чрез линк, съдържащ се на Платформата. Платформата може да съдържа връзки към други интернет сайтове, на трети лица, различни от Доставчика, върху които Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание и/или сигурност. Всяка отговорност на доставчика ще бъде единствено негова отговорност и няма да се разпростира по никакъв начин към неговите акционери, директори, представители, персонал и/или свързани лица.
 1. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на обстоятелства извън своя контрол, като (без ограничение на изброяването) повреди в телекомуникационната инфраструктура и интернет връзките, компютърни вируси, неосъществена комуникация, неоторизиран достъп, както и в резултат на всякакви други обстоятелства, които се считат за непреодолима сила съобразно приложимото право и обичайната практика. Времето за предприемане на действия по установяването и отстраняването на възникнали технически повреди, възпрепятстващи частично или изцяло една или повече функционалности на сайтовете и услугите, е 72 (седемдесет и два) часа от установяването на възникналия проблем. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на изпълнение на разпореждане на компетентен орган..

XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието на Платформата, включително, но без изчерпателност на изброяването, всички текстове, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, звукови сигнали, музика, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове и/или други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност, които ще бъдат публикувани на Платформата по време на действието на договорните отношения между Страните, са интелектуална собственост на Доставчика по отношение на (без изключителност на изброяването) своя дизайн, структура, визуално и звуково оформление и съдържание. Всякакво неоторизирано използване на Платформата в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона.
 1. Копирането, захранването на бази данни, предаването, възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на Платформата или елементи от неговото съдържание по какъвто и да е друг начин освен посочения в тези Общи условия, без предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика.
 1. Доставчика ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай.
 1. Доставчика ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай.
 1. Потребителят изрично е задължен да спазва всички права произтичащи от авторски права, патенти, търговски марки, също така и всички други обекти на интелектуална собственост на Доставчика и на всяко трето лице във връзка с използването на Платформата. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права, освен правото на достъп до Платформата по уговорения в този документ начин.

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да му изпраща по електронен път съобщения, свързани с предлагане на продукти и услуги и с промени на предлаганите продукти и услуги, както и със съобщения, свързан с промени в условията и начините на използване на услугите, предоставяни чрез Платформата. Всяко такова съобщение трябва да съдържа изрично указание, че Потребителят може във всеки момент да се откаже да получава подобни съобщения, като активира линк, находящ се на видно място в съдържанието на придружаващия съобщението имейл.
 1. Доставчикът има право по всяко време да прехвърли правата си по този договор на всяко трето лице в съответствие с приложимото право.
 1. Ако която и да е клауза или разпоредба на тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима изцяло или частично, такава клауза или разпоредба, или съответна част от нея няма да се счита част от договора, но приложимостта и валидността на останалата част от договора няма да бъдат засегнати. В такъв случай алтернативна клауза или разпоредба със значение, което е най-близко до значението на недействителната или неприложимата клауза или разпоредба, ще се счита, че замества последната с цел да осигури същия или еквивалентен ефект..
 1. За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 1. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно, а ако не се постигне съгласие, се отнасят за разрешаване от компетентния съд.